NALOGE KOMISIJE ZA DELO S STAREJŠIMI ČLANICAMI IN ČLANI

–  Komisija za delo s starejšimi članicami in člani pomaga upravnemu odboru pri vodenju in opravljanju nalog delovanje mladine v PGD. Delo komisije vodi predsednik komisije.
–   Komisijo za delo s starejšimi članicami in člani sestavljajo predsednik in 2 člana.
–   Predlog liste kandidatov za člane Komisije za delo s starejšimi članicami in člani pripravijo starejše članice in člani ter ga podajo upravnemu odboru.
– Kandidati za člane Komisije za delo s starejšimi članicami in člani morajo podati pisno soglasje, s katerim se strinjajo s kandidaturo.
–  Seje Komisije za delo s starejšimi članicami in člani sklicuje predsednik komisije po potrebi na lastno pobudo, na pobudo članov komisije ali organov PGD.
– Komisija za delo s starejšimi članicami in člani sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov, odloča pa z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno.
–  Financiranje programov Komisije za delo s starejšimi članicami in člani se določi v letnem finančnem načrtu za tekoče leto, ki ga sprejme občni zbor.

Komisija za delo s starejšimi članicami in člani še zlasti:

– pripravlja in izpolnjuje plan dela Komisije za delo s starejšimi članicami in člani PGD;
– skrbi za udeležbo starejših članic in članov na športnih in drugih tekmovanjih, ter srečanjih;
– organizira dejavnosti za delo starejših članic in članov v gasilski organizaciji;
– s programom dela omogoča starejšim članicam in članom njihovo nadaljnji razvoj in delovanje v gasilski organizaciji in družbi;
– omogoča starejšim članicam in članom odprtost, ustvarjalnost ter sodelovanje med mladim in starejšimi;
– skrbi za povezanost veteranov med ostalimi gasilskimi organizacijami in starostnimi skupinami;
– o svojem delu poroča upravnemu odboru.