NALOGE KOMISIJE ZA DELO Z MLADIMI

–  Mladinska komisija pomaga upravnemu odboru pri vodenju in opravljanju nalog delovanje mladine v PGD. Delo komisije vodi predsednik komisije.
–   Mladinsko komisijo sestavljajo predsednik in 5 članov. Vsi člani komisije morajo praviloma imeti opravljen tečaj za mentorja. V primeru, da v društvu ni mladinskih mentorjev in kandidati nimajo opravljenega tečaja za mladinskega mentorja, jih lahko upravni odbor PGD Primskovo izjemoma vseeno imenuje za člane komisije.
–   Predlog liste kandidatov za člane komisije pripravijo mentorji in ga podajo upravnemu odboru.
– Kandidati za člane mladinske komisije morajo podati pisno soglasje, s katerim se strinjajo s kandidaturo.
–  Seje mladinske komisije sklicuje predsednik komisije po potrebi na lastno pobudo, na pobudo članov mladinske komisije ali organov PGD.
– Mladinska komisija sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov odloča pa z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno.
–  Financiranje programov mladinske komisije se določi v letnem finančnem načrtu za tekoče leto, ki ga sprejme občni zbor.

Komisija za delo z mladimi še zlasti:

– pripravlja in izpolnjuje plan dela mladinske komisije PGD;
– skrbi za gasilsko tekmovanje mladih, ki se izvajajo v skladu s programom dela in veljavnimi razpisi.
– pripravlja mlade gasilce na športna in druga tekmovanja ter srečanja;
– izvaja programe za pridobitev činov, veščin mladih gasilcev in preventivnih značk;
– organizira dejavnosti za kadrovanje in delo mladih v gasilski organizaciji;
– s programom dela pospešuje oblikovanje osebnosti mladih članov, jim omogoča njihov vsestranski razvoj za odgovorno delovanje v gasilski organizaciji in družbi:
– omogoča prostovoljnost, demokratičnost, strpnost, odprtost, ustvarjalnost, usposabljanje in vzgojo, sodelovanje mladih in starejših, prijateljstvo in poštenost pri izvajanju nalog;
– skrbi za povezanost mladih med ostalimi gasilskimi organizacijami in starostnimi skupinami;
– pred občnim zborom PGD lahko izvede zbor mladih članov starih do 18 let;
– o svojem delu poroča upravnemu odboru.