To je arhivska stran, saj je bil gradbeni odbor razrešen s 3.2.2018.

 

SESTAVA GRADBENEGA ODBORA PGD PRIMSKOVO

– Rudi Bregar, predsednik
– Drago Rozina, član
– Slavko Pancar, član
– Metod Zupančič, član
– Janko Selan, član
– Zdravko Železnik, član

Naloge gradbenega odbora PGD Primskovo

–  Gradbeni odbor pomaga upravnemu odboru pri vodenju in opravljanju nalog pri gradnji in opremljanju gasilskega doma. Delo odbora vodi predsednik odbora.

–   Gradbeni odbor sestavljajo predsednik in 6 članov.

–   Predlog liste kandidatov za člane gradbenega odbora pripravi predsednik gradbenega odbora ali člani upravnega odbora in ga podajo upravnemu odboru.

– Kandidati za člane gradbenega odbora morajo podati pisno soglasje, s katerim se strinjajo s kandidaturo.

–  Seje gradbenega odbora sklicuje predsednik odbora po potrebi na lastno pobudo, na pobudo članov odbora ali organov PGD.

– Gradbeni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov, odloča pa z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno. Če ni pogojev za veljavno sklepanje, oblikuje zgolj stališča, ki jih potrdi na naslednji seji oziroma posreduje v potrjevanje upravnemu odboru.

–  Financiranje programov gradbenega odbora, ki obsegajo gradnjo in opremljanje gasilskega doma, se določi v letnem finančnem načrtu za tekoče leto, ki ga sprejme občni zbor.

 

Gradbeni odbor še zlasti:

– pripravlja in izpolnjuje plan dela gradbenega odbora, ki ga potrjujeta upravni in občni zbor PGD Primskovo;

– omogoča prostovoljnost, demokratičnost, strpnost, odprtost, ustvarjalnost, usposabljanje in vzgojo, sodelovanje mladih in starejših, prijateljstvo in poštenost pri izvajanju nalog;

– koordinira in vodi vse aktivnosti v zvezi z gradnjo in opremljanjem gasilskega doma ter urejanjem okolice;

– vodi vso administracijo in pridobiva ustrezno dokumentacijo in upravne dokumente v okviru izvajanja opredeljenega plana odbora;

– pomaga pri delu ostalih organov društva;

– skrbi za povezanost članov PGD z ostalimi krajani;

– o svojem delu poroča upravnemu odboru.