Opis del in nalog komisije za kulturo in šport

–  Odbor za kulturo in šport pomaga upravnemu odboru pri vodenju in opravljanju nalog delovanje članic in članov na področju kulture, športa in zabave. Delo odbora vodi predsednik odbora.

–   Odbor za kulturo in šport sestavljajo predsednik in 4 člani. Vsi člani odbora morajo biti člani PGD Primskovo.

–   Predlog liste kandidatov za člane odbora lahko predlagajo članice in člani društva, ki predloge posredujejo upravnemu odboru.

– Kandidati za člane odbora za kulturo in šport morajo podati pisno soglasje, s katerim se strinjajo s kandidaturo.

–  Seje odbora za kulturo in šport sklicuje predsednik odbora po potrebi na lastno pobudo, na pobudo članov odbora ali organov PGD.

– Odbor za kulturo in šport sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov, odloča pa z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno.

–  Financiranje programov odbora za kulturo in šport se določi v letnem finančnem načrtu za tekoče leto, ki ga sprejme občni zbor.

Odbor za kulturo in šport še zlasti:

– pripravlja in izpolnjuje plan dela odbora za kulturo in šport, ki ga potrjujeta upravni in občni zbor PGD Primskovo;

– skrbi za izobraževanje in izpopolnjevanje na področju kulture in športa;

– omogoča prostovoljnost, demokratičnost, strpnost, odprtost, ustvarjalnost, usposabljanje in vzgojo, sodelovanje mladih in starejših, prijateljstvo in poštenost pri izvajanju nalog;

– skrbi za kulturno-umetniške, športne in rekreativne dejavnosti članic in članov društva;

– skrbi za izvajanje dejavnosti v skladu s 9. členom Statuta PGD Primskovo, ki se nanašajo na področja kulture, umetnosti, založništva, prireditev, športa in rekreacije;

– skrbi za pregled okroglih obletnic članov in drugih dogodkov;

– organizira vse potrebno za postavitve mlajev, špalirjev in šrang pri porokah in drugih dogodkih naših članov;

– pomaga pri delu ostalih organov društva;

– skrbi za povezanost članov PGD z ostalimi krajani;

– o svojem delu poroča upravnemu odboru.