I. Splošna določila

1.

Hišni red prostorov gasilskega doma PGD Primskovo se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja, z namenom zagotavljanja reda in čistoče v objektu ter javnega reda in miru na območju gasilskega doma PGD Primskovo. Vodstvo PGD sta po tem hišnem redu predsednik in poveljnik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik ali namestnik poveljnika (v nadaljevanju vodstvo društva).

Prostori v gasilskem domu PGD Primskovo se razvrstijo na

  • prostore v spodnjem delu, ki predstavljajo prostore za operativno enoto PGD Primskovo (v nadaljevanju: prostori operative),
  • dvorano s kuhinjo in stranišči (v nadaljevanju: dvorana) in
  • poslovni prostori (pisarna društva).

2.

Vsi uporabniki prostorov gasilskega doma PGD Primskovo so dolžni spoštovati hišni red, ne glede na čas uporabe prostorov in aktivnosti, ki jih izvajajo v objektu ali okrog njega.

3.

V prostore operative lahko vstopajo samo člani in članice društva, ki imajo ključ in izvajajo aktivnosti po planu društva: vodstvo društva, npr. vodja operativnega usposabljanja, vozniki vozil, vsi mentorji tekmovalnih enot v društvu, orodjar, hišnik, tajnik, blagajničarka, praporščaki… ter ostali po dogovoru z vodstvom društva in se morajo ob vstopu oziroma pred pričetkom izvajanja dejavnosti obvezno vpisati v knjigo (datum, ime in priimek, opis aktivnosti).

4.

Člani društva, ki imajo ključ od prostorov operative in ne izvajajo omenjenih zgoraj navedenih aktivnosti, lahko ključ od prostorov uporabijo samo v primeru intervencije in se normalno udeležujejo operativnih dejavnosti, treningov, delovnih akcij…, vendar ne smejo uporabiti ključa prostorov operative, če ni posebej dogovorjeno. Po končani aktivnosti mora vodja ali posameznik preveriti, da so prostori v takem stanju kot pred vstopom (vse počiščeno, uporabljena oprema na svojem mestu, vsa vrata zaklenjena…). Enega od navzočih se določi za odgovorno osebo. Ta s podpisom potrdi svojo odgovornost za vse aktivnosti in dejanja, ki so se izvedla v tem času.

5.

V prostore operative med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj ni dovoljeno vstopati članicam in članom društva, četudi imajo ključe, razen po dogovoru, ko se vračajo s tekmovanj, srečanj…, in po dogovoru z vodstvom društva oziroma če so napovedane aktivnosti v društvu.

6.

Izposoja gasilske opreme je dovoljena le po predhodnem soglasju in dovoljenju poveljnika PGD. Premeščanje opreme ali inventarja iz posameznega prostora ali vozila je dovoljeno le po predhodnem dogovoru s poveljnikom PGD.

7.

Uporabo gasilskega vozila GVM-1 je treba rezervirati v knjigi rezervacij in po dogovoru s poveljnikom društva. Voznik vozila in vodja poti morata poskrbeti, da se pred odhodom vpiše v knjigo v vozilu začetno stanje km in po vrnitvi iz poti končno stanje prevoženih km in po vrnitvi opere in očisti vozilo. Če je vrnitev iz poti v poznih urah, je treba vozilo obvezno očistiti naslednji dan.

8.

Na zemljiščih PGD Primskovo so površine (pred garažama in okrog gasilskega doma), ki funkcionalno pripadajo objektu in jih uporabljajo le člani PGD Primskovo. Izjemoma lahko te površine uporabljajo tudi drugi, ki pred tem pridobijo soglasje predsednika ali poveljnika PGD Primskovo oz. njunih namestnikov. Uporabo površin v okolici doma lahko uporabljajo tudi tisti, s katerimi je dogovorjena služnost, ki je vpisana v zemljiško knjigo.

9.

Vstop v prostore celotnega gasilskega doma je dovoljen samo članom PGD Primskovo. Obiskovalci lahko vstopijo v prostore društva le v spremstvu člana PGD Primskovo, ki je dolžan vstop obiskovalca javiti vodstvu PGD in to evidentirati v dnevniku.

10.

Člani PGD Primskovo morajo dvorano obvezno rezervirati za posamezne aktivnosti (sestanki, srečanja, vaje…) pri hišniku društva. Za sestanke organov PGD Primskovo rezervacija ni potrebna.

Samo hišnik lahko izda ključ za uporabo dvorane in je tudi odgovoren za red in čistočo po vrnitvi prejemnika ključa. V času, ko v dvorani poteka prireditev, od članov društva, četudi imajo ključ, ne sme nihče vstopati v prostore operative, razen če vstop v spodnje prostore odobrita predsednik ali poveljnik društva.

11.

Dvorano lahko najamejo tudi zunanji posamezniki ali organizacije, če izpolnjujejo predpisane pogoje. V dvorani se lahko odvijajo kulturne, umetniške in druge dejavnosti, od športnih pa samo mirne dejavnosti, ki ne povzročajo povečanja možnosti za poškodbe opreme in inventarja v dvorani.

Za uporabo dvorane, če ne gre za dejavnost PGD, se brez izjeme zaračuna nadomestilo za uporabo dvorane s pripadajočimi prostori (kuhinja in sanitarije). Za uporabo pisarne društva je potrebna predhodna odobritev s strani vodstva društva. Vsakokratni cenik, ki ga sprejme UO PGD Primskovo, je sestavni del hišnega reda. O morebitnih izjemah odloča upravni odbor PGD Primskovo.

Pri vsakem najemu in uporabi dvorane mora biti z najemnikom prisoten hišnik ali oseba, pooblaščena s strani vodstva društva.

12.

Pisarno društva se lahko uporablja izključno za potrebe organizacije dela, vodenja in koordinacije društva. Izjemoma se omogoči uporabo pisarne društva, če se to izrecno dogovori z najemnikom dvorane oziroma če to zahtevajo tehnični pogoji za izvedbo prireditve v dvorani. Za uporabo pisarne društva je v tem primeru odgovoren predsednik društva ali z njegove strani pooblaščena oseba društva.

13.

Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti vodstvo društva o vseh nepravilnostih in morebitnih poškodbah na opremi, zgradbi ali inventarju, ki nastanejo pred prihodom ali med uporabo. Če je bila škoda iz malomarnosti ugotovljena po uporabi, stroške povzročene škode nosi zadnji uporabnik.

14.

Vstop je prepovedan vsem opitim, zasvojenim z nedovoljenimi substancami in osebam, ki ne spoštujejo hišnega reda. Prepove se lahko vstop v prostore tudi drugim osebam s strani odgovorne osebe.

15.

Kajenje je dovoljeno le zunaj gasilskega doma. V vseh ostalih prostorih je kajenje strogo prepovedano.

16.

Prepovedano je razmnoževanje ključev brez odobritve upravnega odbora PGD Primskovo. Upravni odbor PGD Primskovo vodi evidenco članov, ki posedujejo ključe objekta.

17.

Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.

18.

Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode oz. izhode v objekt. Izjema so operativna usposabljanja ter organizacijski sestanki vodstva društva, kadar se člani gibljejo neposredno v gasilskem domu. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem odgovorne osebe.

19.

Operativni gasilec, ki ima svojo garderobno omarico, prevzema odgovornost, da je urejena, oprema v njej pa očiščena, zložena ter pripravljena za intervencijo. Omarica je prostor zgolj za osebno zaščitno opremo. Nadzor mesečno izvaja orodjar.

20.

V gasilskem domu se vzdržuje red in čistoča. Za to so odgovorni vsi člani PGD, nadzor izvajata hišnik ali orodjar PGD. Po vsaki uporabi katerega koli prostora je potrebno čiščenje, opremo ali inventar pa se vrne na mesto, kjer je bila vzeta.

21.

Prostore, naprave, inventar in površine se uporablja na lastno odgovornost. PGD Primskovo ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih ali na pripadajočih površinah.

II. Kontrola izvajanja hišnega reda

22.

Za izvajanje in kontrolo hišnega reda so odgovorni vsi člani PGD. 

23.

Dodatno kontrolo izvajanja hišnega reda opravljata še orodjar ali hišnik PGD, vsak na svojem področju.

24.

Vsako kršitev na predlog vodstva PGD obravnava disciplinska komisija PGD, ki presodi resnost kršitve in na podlagi ugotovljenih dejstev izreče določene ukrepe.

III. Ukrepi v primeru kršitev

25.

V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerim je opredeljena prepoved, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler jih disciplinska komisija PGD Primskovo ne prekliče:

1. Prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine PGD Primskovo.

2. Odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin PGD Primskovo.

3. Postopek za ugotavljanje odgovornosti.

4. Zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.

5. Drugi ukrepi, ki so sprejeti na podlagi kršitve pravil.

IV. Ukrepi po končanih aktivnostih

26.

Po končanih aktivnostih je treba:

– zagotoviti nemoten in varen odhod udeležencev,

– pregledati in očistiti vse prostore, ki so bili uporabljeni med aktivnostmi,

– namestiti predmete in opremo v stanje, kakršno je bilo pred aktivnostmi.

V. Končna določila

27.

Hišni red se objavi na vidnem mestu v gasilskem domu Primskovo, aktivni člani pa dobijo hišni red tudi po elektronski pošti. Veljati začne z dnem, ko ga sprejme UO društva in ga podpiše odgovorna oseba.

Hišni red je sprejel upravni odbor PGD Primskovo na 3. redni seji, dne 15.09.2018.

Damjan Smrekar, l.r.
predsednik PGD Primskovo

By Gasilec