Na podlagi 9. do 13. člena Zakona o društvih (Uradni list 64/2011, ZDru-1-UPB2), 20. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/2005 – ZGas) ter 23. in 51. člena Statuta PGD Primskovo (sprejet 30. januar 2016), je občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Primskovo dne 3. februarja 2018 sprejel

STATUT

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA PRIMSKOVO

1.   Uvodna določba

 1. člen

Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo (v nadaljevanju: PGD) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih (Uradni list 64/2011 ZDru-1-UPB2) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/2005 – ZGas).

PGD je bilo ustanovljeno 15.2.2009 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Litiji na podlagi odločbe številka 215-12/ 2009-2 z dne 10.03.2009 in pod matično številko društva  4008529000.

PGD po pooblastilu opravlja obvezno lokalno javno gasilsko službo, katero trajno in nemoteno opravljanje zagotavljata občina in država. Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene brezplačno, razen če z zakonom ni določeno drugače. PGD opravlja gasilsko dejavnost in je humanitarna organizacija, ki presega interese njenih članov.

2.   Ime in sedež

 1. člen

Ime PGD: Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo

Skrajšano ime: Društvo PGD Primskovo

Sedež PGD: Gradišče 28 a, 1276 Primskovo

PGD je pravna oseba zasebnega prava. PGD lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

3.   Odgovornost

 1. člen

PGD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Za zakonito poslovanje PGD odgovarja predsednik PGD.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov za obveznosti PGD odgovarjajo solidarno z vsem svojim premoženjem tudi člani organov PGD, ki so glasovali za odločitev, s katero se je v njihovo korist ali korist koga drugega zmanjšalo premoženje PGD, čeprav so vedeli, da PGD ne bo moglo poravnati sprejetih obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja PGD, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

4.   Simboli in oznake

 1. člen

PGD uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije.

Prapor PGD je izdelan iz svilene tkanine ognjeno rdeče barve, višine 85 cm in dolžine 110 cm. V sredini prapora je iz lipovih listov vtkan venec v zlati barvi, širine 45 cm in višini 43 cm. Širši lipovi listi so široki 7 cm, ožji pa 5 cm. V sredini venca je predpisan gasilski znak v zlati barvi.

Čelada je široka 20 cm in visoka 14 cm. Spodnji rob čelade je na levi strani visok 3 cm, na desni pa 4 cm. Zgornji del čelade je v višini stika z razširjenim delom čelade širok 17 cm, na spodnjem delu pa 21 cm. V sredini širine čelade se pod kotom 90 stopinj sekata ročaja gasilske sekirice in bakle. Celotna dolžina obeh je 17,5 cm. Širina ročajev je 1,8 cm. Vidna dela obeh ročajev v spodnjem robu sta ob rezilu 4,5 cm, ob ročaju pa 2 cm. Dolžina kovinskega dela sekirice je od konice do rezila 11 cm. Bakla ima plamen, visok 3 cm in širok 10,5 cm. Bakla je na levi strani znaka, sekirica pa na desni strani. Nad čelado je v polkrogu napis “PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO”, pod čelado pa je izpisano z enakimi črkami ime kraja “PRIMSKOVO”. Na levi strani lipovega venca je izpisano leto ustanovitve, na desni strani pa leto razvitja prapora. Črke so stkane v zlati barvi, višine 7 cm in širine 1,3 cm.

Prapor ima na drugi strani sliko vrha Primskove gore z eno najstarejših lip v Sloveniji in Marijine cerkve ter podobo sv. Florjana. Pod podobo je z enakimi črkami kot prostovoljno gasilsko društvo napis “NA POMOČ”. Prapor je obrobljen z zlato vrvico. Drog prapora je iz lesa, ki je dolg 3 m, vrh droga pa je okovan z medenino v obliki bakle, širine 12 cm in višine 28 cm. Premer droga je 3,8 cm.

PGD ima žig, ki je okrogle oblike, premera 30 mm. V sredini žiga je gasilski znak, v koncentričnem krogu je napis »PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO«, pod znakom pa je naveden kraj “PRIMSKOVO”, v katerem je sedež.

PGD ima v posesti dva žiga, od katerega žig z zaporedno številko ena (1) uporablja predsednik društva, žig pod zaporedno številko dve (2) pa uporablja blagajnik društva.

5.   Povezovanje

 1. člen

PGD Primskovo je član Gasilske zveze Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: GZ) in Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju: GZS). Svoje članske pravice izvaja v GZS prek GZ. Svoje interese v regijskem svetu (pokrajinski zvezi) usklajuje prek GZ.

6.   Namen delovanja

 1. člen

Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastilom PGD opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem. PGD naloge izvaja na območju naselij Dolnji vrh, Kamni vrh, Gornji vrh, Zagrič, Sevno, Gradišče, Primskovo, Poljane, Mihelca, Mišji dol in Vinji vrh, del naselij Stara gora in Obla gorica desno od ceste, ki pelje od križišča z občinsko cesto Šmartno pri Litiji – Primskovo pri kapelici sv. Antona, skozi Staro goro in Oblo gorico proti Vinjemu vrhu. PGD opravlja tudi naloge po pogodbi o opravljanju javne gasilske službe, ki je podpisana z Občino Šmartno pri Litiji.

7.   Cilji delovanja

 1. člen

Cilji delovanja PGD so:

– izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in na področju varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami;

– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;

– vzgoja in usposabljanje članov in mladine za izvajanje gasilske dejavnosti;

– opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave;

– povezovanje med člani PGD in krajani na območju, na katerem deluje PGD,

– zagotavljanje ohranjanja gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanja osebnosti članov in dobrih

medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja.

8.   Nepridobitna dejavnost

 1. člen

PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:

 1. organizira in izvaja usposabljanje članov in drugih zainteresiranih za področje varstva pred požarom;
 1. organizira prostovoljno gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih reševalni nalog na svojem požarnem območju;
 1. izvaja preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 1. gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali in premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesrečah;
 1. opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;
 2. nudi pomoč občanom in podjetjem na svojem požarnem območju na področju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 1. vzdržuje v uporabnem stanju gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za varno in primerno hrambo;
 1. skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov gasilske enote in drugih članov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
 1. izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
 2. skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
 3. organizira gasilska tekmovanja;
 4. vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
 5. sodeluje z drugimi PGD, ki so člani GZ, v katero je vključeno, in drugimi  gasilskimi organizacijami;
 1. podeljuje društvena priznanja in predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja;
 1. opravlja druge naloge, ki so kakorkoli povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje;
 1. izvaja izobraževanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti ter športa in rekreacije;
 2. izvaja umetniško uprizarjanje;
 3. izvaja spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;
 4. izvaja umetniško ustvarjanje;
 5. izvaja dejavnosti športnih klubov;
 6. izvaja druge športne dejavnosti;
 7. izvaja druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

9.   Pridobitna in dopolnilna dejavnost

 1. člen

PGD izvaja tudi nekatere pridobitne dejavnosti:

 1. izvajanje gasilskih storitev po naročilu, ki niso predmet opravljanja nepridobitne dejavnosti po pooblastilu in se izvajajo proti plačilu;
 1. servisiranje in preizkušanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom  ter gasilske zaščitne in reševalne opreme,
 1. pregledi in preizkusi vodnih virov (hidranti, vodnjaki, potoki) za potrebe gašenja;
 2. usposabljanje prebivalcev in zaposlenih za varstvo pred požari in drugimi naravnimi nesrečami;
 1. prevoz pitne vode;
 2. oglaševanje v svojih publikacijah in na posameznih prireditvah;
 3. organiziranje gasilske veselice in drugih prireditev;
 4. opravljanje gasilskih storitev;
 5. dajanje v najem lastnih premičnin in nepremičnin;
 6. založniška dejavnost in druge storitve s področja gasilstva, izvedene proti plačilu;
 1. izvajanje gostinskih storitev na proslavah, prireditvah in veselicah, v skladu z določili zakona na tem področju;
 1. izvajanje prevozov oseb z gasilskimi vozili za potrebe članov društva;
 2. izvajanje redarske službe na prireditvah, proslavah in veselicah.

PGD opravlja še zlasti naslednje pridobitne dejavnosti:

47.789 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;

49.320 – Obratovanje taksijev, od tega oddajanje gasilskega vozila z voznikom v najem;

55.201 – Počitniški domovi in letovišča;

56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi;

56.300 – Strežba pijač;

58.110 – Izdajanje knjig;

58.130 – Izdajanje časopisov

58.140 – Izdajanje revij in druge periodike;

58.190 – Drugo založništvo;

59.110 – Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj

63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;

68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;

71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje;

73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora;

77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.390 – Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj

81.100 – Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.290 – Čiščenje cest in drugo čiščenje;

82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;

82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

84.250 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah;

85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

85.590 – Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje;

90.010 – Umetniško uprizarjanje

90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.030 – Umetniško ustvarjanje

90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91.020 – Dejavnost muzejev;

93.110 – Obratovanje športnih objektov

93.120 – Dejavnost športnih klubov

93.190 – Druge športne dejavnosti;

93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji PGD, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev PGD, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov PGD.

Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev PGD.

10.              Način vstopa v članstvo

 1. člen

Član PGD lahko postane vsak, ki želi opravljati naloge gasilstva. Članstvo v PGD je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru PGD predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in kodeksom prostovoljnega gasilca ter bo plačeval članarino.

PGD lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.

 1. člen

PGD ima operativne člane, podporne člane in častne člane.

Operativni član je član društva z vsaj najnižjo gasilsko izobrazbo, ki jo določajo gasilski predpisi.

Podporni član je član društva, ki nima nobene gasilske izobrazbe.

Častni član društva je vsak član v skladu z določili statuta PGD.

11.              Odločanje o sprejemu v članstvo

 1. člen

O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor PGD.

Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 30 dneh od prejema obvestila na upravni odbor PGD. Enako pritožbo lahko kandidat vloži na občni zbor PGD, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na upravnem odboru PGD.

Upravni odbor PGD je dolžan vsako leto na zasedanju občnega zbora PGD na svečan način razglasiti imena novih članov.

12.              Vstop mladoletne osebe

 1. člen

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladoletni član sme izvajati le tiste naloge gasilstva, ki so določeni z Zakonom o gasilstvu ali drugimi predpisi za posamezne kategorije mladoletnih članov in v spremstvu mentorja.

13.              Častni člani

 1. člen

Častnega člana imenuje občni zbor na lastno pobudo ali na predlog upravnega odbora PGD zaradi osebnih zaslug za PGD, gasilstvo ter zaščito in reševanje.

Častnega funkcionarja imenuje občni zbor na predlog upravnega odbora PGD oziroma poveljstva PGD. Za častnega funkcionarja sta lahko imenovana predsednik ali poveljnik PGD, ki sta najmanj dva mandata uspešno opravljala svojo nalogo in znatno pripomogla k razvoju PGD.

Častni član ne plačuje članarine.

14.              Prenehanje članstva

 1. člen

Članstvo v PGD lahko preneha:

– s prostovoljnim izstopom,

– s črtanjem,

– z izključitvijo,

– s smrtjo,

– s prenehanjem PGD.

Član prostovoljno izstopi iz PGD, če upravnemu odboru PGD pošlje pisno izjavo o izstopu in ne opravlja naloge v skladu z veljavnimi predpisi, sprejetimi akti PGD in tem statutom. Črtanje opravi upravni odbor PGD.

Član se črta iz PGD, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črtanje opravi upravni odbor PGD. Prav tako se iz evidence članstva črta član, ki ne izpolnjuje pravic in dolžnosti članov. Pritožba zoper črtanje zaradi neplačane članarine ni mogoča.

O izključitvi člana odloča disciplinska komisija PGD s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu z disciplinskim pravilnikom PGD. Izključitev potrdi upravni odbor PGD.

Ob vsaki obliki prenehanja članstva v društvu, je član dolžan poravnati vse obveznosti in vrniti opremo, ki je last društva.

15.              Pravna sredstva

 1. člen

Zoper sklep disciplinske komisije oziroma odločitev drugega organa PGD, ima član v roku 30 dni pravico do pritožbe upravnemu odboru. Upravni odbor mora pritožbo obravnavati in o njej odločiti v roku 30 dni od prejema ter o tem pisno obvestiti člana.

Član ima pravico, da odločitev upravnega odbora v roku enega leta od sprejema dokončne odločitve izpodbija pred sodiščem, če je izpodbijana odločitev sprejeta v nasprotju z zakonom, tem statutom ali drugimi splošnimi akti PGD. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo PGD zavrnjena.

Izpodbijanje odločitve organov PGD pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožba upravnemu odboru PGD.

16.              Pravice članov

 1. člen

Pravice članov so, da:

– po dopolnjenem 15. letu starosti volijo in so izvoljeni v organe PGD;

– sodelujejo pri delu in soodločajo v organih PGD;

– uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti PGD;

– se izobrazijo za prostovoljnega gasilca;

– uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja PGD pri svojem delu;

– se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira PGD;

– sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem PGD ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem;

– nosijo gasilsko uniformo, gasilska priznanja in odlikovanja;

– lahko najmanj 20 % članov zahteva razrešitev katerega koli organa PGD.

17.              Dolžnosti članov

 1. člen

Dolžnosti članov so, da:

– spoštujejo ta statut, kodeks prostovoljnega gasilca, druge akte in sklepe organov PGD;

– aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog PGD;

– redno plačujejo članarino in druge prispevke;

– opravijo predpisan preizkuse znanja, psihofizičnih in zdravstvenih sposobnosti za opravljanje gasilske službe v operativni gasilski enoti;

– mlajšim članom PGD prenašajo izkušnje in znanje;

– PGD dajejo informacije v skladu s pristopno izjavo;

– varujejo ugled PGD.

– nimajo pravice samovoljno prenehati ali sporočiti, da te funkcije nočejo več opravljati – opravljati jo morajo do razrešitve in prevzema s strani drugega izvoljenega člana.

18.              Organi

 1. člen

Organi PGD so:

 1. občni zbor PGD,
 2. upravni odbor PGD,
 3. poveljstvo PGD,
 4. nadzorni odbor PGD,
 5. disciplinska komisija PGD.

Mandat organov PGD, razen občnega zbora PGD, je pet let. Mandat organov PGD mora biti usklajen s kongresnim obdobjem GZS.

19.              Občni zbor

 1. člen

Občni zbor PGD je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi člani. Mladoletne osebe do petnajstega leta zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Občni zbor PGD je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor PGD sklicuje upravni odbor PGD enkrat letno, najkasneje do konca meseca februarja. Izredni občni zbor PGD pa se skliče po sklepu upravnega odbora PGD na zahtevo nadzornega odbora PGD ali na zahtevo najmanj 20 odstotkov članov PGD. Upravni odbor PGD je dolžan sklicati izredni občni zbor PGD v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor PGD izrednega občnega zbora PGD ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni občni zbor PGD sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

Pred zasedanjem občnega zbora PGD lahko predsednik PGD skliče zbor mladih članov, starih do 18 let. Na njem jim je dolžan predstaviti dnevni red občnega zbora PGD in letno poročilo o poslovanju PGD, predvsem v delu, ki se nanaša na delo mladih članov. Mladi na zboru sprejmejo svoje stališče do predstavljenega poročila. To stališče je predsednik ali predstavnik mladih dolžan predstaviti občnemu zboru PGD, ki se mora do stališča opredeliti.

20.              Sklic Občnega zbora

 1. člen

O sklicu občnega zbora PGD in predloženem dnevnem redu morajo biti člani PGD seznanjeni najmanj pet dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor PGD ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor PGD sklepčen in veljavno odloča, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj petina članov.

V vabilu o sklicu občnega zbora PGD mora biti opozorilo na določbo iz prejšnjega odstavka.

Občni zbor PGD sprejema sklepe z javnim glasovanjem. Sklepi so sprejeti, če je zanje glasovala večina prisotnih članov. Občni zbor PGD lahko z javnim glasovanjem odloči, da bo opravil tajno glasovanje.

Redni ali izredni občni zbor PGD lahko razreši kateri koli organ PGD pred potekom mandata, če ta ne dela v skladu s statutom in veljavnimi predpisi s področja delovanja društev in gasilstva.

21.              Vodenje in način dela občnega zbora

 1. člen

Zasedanje občnega zbora PGD vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik PGD.

Občni zbor PGD izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo.

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča občnemu zboru PGD o številu prisotnih oziroma o sklepčnosti občnega zbora PGD.

Upravni odbor PGD predlaga občnemu zboru PGD listo kandidatov za organe. Občni zbor PGD lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagal upravni odbor PGD. Po končani razpravi občni zbor PGD z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.

Posamezne člane ali listo kandidatov za člane upravnega odbora PGD lahko predlaga predsednik PGD ali kandidat za predsednika PGD.

Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.

22.              Naloge in pristojnosti občnega zbora

 1. člen

Naloge in pristojnosti občnega zbora PGD:

– sklepa o dnevnem redu;

– sprejme in spreminja Statut in druge splošne akte PGD;

– sprejme poslovnik o delu organov društva;

– sprejema letno poročilo za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD; pred sprejetjem letnega poročila mora nadzorni odbor PGD opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD;

– sprejema program dela in finančni načrt;

– voli in razrešuje predsednika, poveljnika, in člane organov PGD (upravni odbor PGD, nadzorni odbor PGD in disciplinsko komisijo PGD);

– voli predstavnike PGD v občni zbor GZ;

– odloča o povezovanju v gasilsko zvezo;

– odloča o statusnih spremembah PGD;

– podeljuje naziv častnega člana;

– podeljuje priznanja PGD;

– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

– sklepa o prenehanju PGD;

– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani PGD, ki so v skladu s cilji PGD.

O zasedanju občnega zbora PGD se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

23.              Upravni odbor

 1. člen

Upravni odbor PGD je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ PGD, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema občnega zbora PGD po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru PGD. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru PGD.

Seje sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov upravnega odbora PGD ali članov nadzornega odbora PGD, najmanj pa vsako četrtletje.

Upravni odbor PGD sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika PGD, razen v primeru, če se odloča o vprašanjih predsednika PGD. Če se odloča o operativnih zadevah, je v primeru enakega števila glasov odločilen glas poveljnika PGD.

Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni odbor PGD pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.

24.              Sestava upravnega odbora in način kandidiranja predsednika in poveljnika

 1. člen

Upravni odbor PGD sestavljajo predsednik, poveljnik in 7 članov. Med člani so tudi predstavnik mladinske komisije, predstavnica komisije članic in predstavnik komisije starejših gasilcev in gasilk, če ti organi v društvu delujejo.

Kandidata za predsednika lahko predlagajo upravni odbor ali skupina petih (5) članov PGD. Kandidat za predsednika naj bi imel strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.

Kandidata za poveljnika lahko predlagajo upravni odbor PGD ali poveljstvo ali skupina petih (5) operativnih članov PGD. Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi za opravljanje te funkcije.

25.              Kandidacijski postopek za člane upravnega odbora

 1. člen

Člane upravnega odbora PGD za organizacijsko področje predlagata predsednik PGD oziroma kandidat za predsednika PGD. Člane upravnega odbora PGD za operativno področje predlaga poveljnik PGD oziroma kandidat za poveljnika PGD. Kandidati za člane upravnega odbora PGD morajo biti predlagani tako, da so v upravnem odboru PGD zastopani vsi cilji in dejavnosti PGD.

Posamezni člani lahko nastopijo na listah različnih kandidatov za predsednika in poveljnika PGD.

Upravni odbor PGD kot celotno listo izvoli občni zbor PGD z večino vseh oddanih glasov.

26.              Sestava poveljstva

 1. člen

Za zagotavljanje pripravljenosti in usklajenosti delovanja operativne gasilske enote PGD ima PGD poveljstvo, ki ga sestavljajo poveljnik, namestnik poveljnika in po potrebi pomočniki poveljnika za gasilsko tehniko, gasilska tekmovanja, zveze, strokovno usposabljanje in za naprave za zaščito dihal in druge člane glede na potrebe izvajanja gasilske službe v PGD.

Vsakokratno strokovno zastopanost na predlog poveljstva potrdi upravni odbor PGD.

Gasilske vodje, ki niso člani poveljstva, imenuje poveljnik.

27.              Kandidacijski postopek za člane poveljstva

 1. člen

Člane poveljstva predlaga poveljnik. Vsi kandidati za člane poveljstva morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje strokovno-tehničnih nalog operativnega gasilca v skladu s predpisi, še posebej v Pravilih gasilske službe.

Poveljstvo PGD kot celotno listo imenuje upravni odbor PGD z večino glasov.

28.              Naloge in pristojnosti upravnega odbora

 1. člen

Naloge in pristojnosti upravnega odbora PGD:

– pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za občni zbor PGD in daje poročila o svojem delu;

– pripravlja predlog strategije razvoja PGD;

– sklicuje občni zbor PGD;

– vodi vse kandidacijske postopke;

– imenuje in razrešuje člane poveljstva PGD, razen poveljnika, ki ga izvoli občni zbor;

– za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih PGD imenuje in razrešuje začasne in stalne organe in komisije PGD; njihove naloge, vodjo ter število članov določi upravni odbor PGD izmed članov PGD;

– predlaga predstavnike PGD v organe GZ;

– upravlja premoženje društva in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi s tega področja;

– skrbi za opremo, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne službe;

– sprejema letni plan opremljanja operativne gasilske enote PGD z gasilsko in zaščitno opremo;

– sprejema letni plan usposabljanja gasilskih enot;

– izvaja sklepe občnega zbora PGD;

– skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD;

– skrbi za finančno in materialno poslovanje PGD;

– izvaja nujno potrebne prerazporeditve finančnih sredstev znotraj letnega finančnega načrta;

– pripravlja predloge splošnih aktov PGD;

– določa višino letne članarine;

– vodi evidenco članstva in druge predpisane evidence ter jih posreduje GZ in GZS;

– pripravi letno poročilo o poslovanju PGD;

– odloča o sprejemu novih članov, izstopu in črtanju iz članstva;

– odloča o pritožbah zoper odločitve organov PGD;

– sklepa o podelitvi diplom, zahval, plaket in pisnih priznanj PGD ter daje predloge za priznanje in odlikovanja GZ in GZS;

– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD, ki so dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS, ter naloge, ki mu jih naloži občni zbor PGD.

29.              Predsednik in podpredsednik

 1. člen

Predsednik zastopa, vodi in predstavlja PGD.

Predsednika PGD neposredno voli občni zbor PGD. Je predsednik upravnega odbora PGD ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.

Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru PGD.

Predsednik PGD je dolžan zadržati sklep katerega koli organa PGD, če meni, da je v nasprotju z zakonodajo oziroma v nasprotju z akti PGD. O zadržanju obvesti v roku osmih (8) dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika NO.

Predsednik PGD poleg tega opravlja še naslednje naloge:

 • pripravlja začasna finančna poročila in letno poročilo PGD in z njimi seznani organe PGD;
 • koordinira delo organov in komisij PGD;
 • skrbi za varovanje osebnih podatkov po Zakonu o varovanju osebnih podatkov;
 • skrbi za zavarovanje operativnih gasilcev;
 • ureja posle z zavarovalnicami;
 • druge naloge na podlagi sklepov občnega zbora PGD in upravnega odbora PGD.

Predsednik PGD je lahko prisoten na sejah organov PGD in komisij, lahko sodeluje v razpravi, nima pa pravice glasovanja.

V primeru odsotnosti predsednika PGD ga lahko nadomešča podpredsednik PGD v skladu s tem statutom in drugimi predpisi. Podpredsednik nima pooblastil zakonitega zastopnika v skladu z Zakonom o društvih, če občni zbor PGD ne odloči drugače. Podpredsednika imenuje upravni odbor izmed članov upravnega odbora PGD

30.              Poveljnik in namestnik poveljnika

 1. člen

Poveljnik je strokovno-tehnični vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Kadar je poveljnik odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik poveljnika.

Poveljnik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru PGD in občnemu zboru PGD.

 1. člen

Poveljnik društva skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote PGD, še zlasti:

 • odgovarja za intervencijsko pripravljenost gasilske enote;
 • organizira in nadzira strokovno usposobljenost, urjenje in kondicijsko usposabljanje pripadnikov enote;
 • skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme;
 • skrbi za izboljšave in dopolnitve tehnične opremljenosti gasilske enote PGD v skladu s kategorizacijo;
 • skrbi za disciplino, nadzoruje izvajanje povelj in zahteva strokovno, pravilno in pravočasno izvrševanje nalog;
 • določa vaje, tečaje, straže, dežurstva, pripravljenost, raport in razporeditev službe v gasilski enoti PGD;
 • poveljuje gasilski enoti društva pri požarih in drugih intervencijah, na vajah in nastopih;
 • nadzira delo vseh podrejenih vodij posameznih enot;
 • skrbi za varstvo pri delu pri izvajanju gasilske službe;
 • odgovoren je za izdelavo operativnega načrta PGD, za izdelavo poročila o požarni ali drugi intervenciji ter za analize intervencij gašenja ali reševanja;
 • zagotavlja sodelovanje z drugimi gasilskimi enotami na strokovnem tehničnem področju gasilstva;
 • v primerih poškodbe člana gasilske enote ugotovi stanje in opravi prijavo pristojnemu organu za zdravstveno varstvo za zagotovitev pravic po zakonu in za zagotovitev pravic po pogodbah in zavarovanju prostovoljnega gasilca;
 • zagotavlja izvajanje strokovno tehničnih nalog, ki jih zahteva nadrejeno poveljstvo;
 • odgovoren je, da seznani člane PGD z vsebino Pravil gasilske službe.

Postopek o opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka se lahko uredi z navodili, ki jih v soglasju z upravnim odborom PGD sprejme poveljstvo PGD.

Poveljnik skrbi za dostojanstvo članov PGD in v okviru svojih dolžnosti in pravic skrbi, da se zagotovijo pravice, ki pripadajo članom in članicam PGD v skladu z zakonom o gasilstvu in drugimi predpisi.

 1. člen

Namestnik poveljnika PGD poveljniku pomaga pri njegovem delu in ga v odsotnosti ali po njegovem pooblastilu nadomešča. V gasilski enoti vodi strokovno-tehnično administracijo, evidenco o prisotnosti članov enote na sestankih, vajah, intervencijah, tečajih in druge evidence operativnega dela.

Namestnika poveljnika imenuje upravni odbor PGD na predlog poveljnika ali poveljstva PGD. Namestnik poveljnika svoje delo opravlja v skladu s Pravili gasilske službe.

31.              Pristojnosti in naloge poveljstva

 1. člen

Poveljnik in člani poveljstva opravljajo naloge v skladu s Pravili gasilske službe, posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in tem statutom.

Za zagotavljanje pripravljenosti in usklajenosti delovanja operativne gasilske enote PGD in za nemoteno opravljanje strokovno tehničnih nalog poveljstvo opravlja še zlasti naslednje naloge:

 1. skrbi za strokovno vzgojo in operativno pripravljenost operativne enote;
 2. načrtuje in opravlja strokovno tehnične naloge na operativnem in tehničnem področju;
 3. preučuje vzroke požarov in analizira delo enote pri večjih in zahtevnejših intervencijah;
 4. aktivno sodeluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 5. pripravi operativni gasilskih načrt območja, ki ga pokriva PGD;
 6. pripravi načrt razvoja PGD;
 7. pripravi predlog finančnega načrta za področje delovanja in opremljanja operativne gasilske enote, ki je sestavni del finančnega načrta PGD;
 1. spremlja organiziranost in usposobljenost gasilske enote;
 2. organizira in izvaja izobraževanja na ravni PGD v skladu z veljavnimi predpisi;
 3. spremlja porabo finančnih sredstev iz svojega področja delovanja in zahteva poročila o porabljenih sredstvih s strani predsednika in blagajnika PGD;
 1. skrbi za vodenje evidenc, naprav za alarmiranje in radijskih naprav v PGD;
 2. pripravi letni program izobraževanja v PGD;
 3. pripravi letni program opremljanja operativne gasilske enote z gasilsko zaščitno in reševalno opremo;
 1. daje mnenje k porabi finančnih sredstev iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji za

sofinanciranje programov dela, usposabljanja in izobraževanja ali nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme;

 1. opravlja druge naloge, ki so povezane z izvajanjem strokovno tehničnih nalog PGD in GZ ter naloge na podlagi sklepov upravnega odbora PGD in občnega zbora PGD.

Poveljstvo odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi poveljnik PGD. O sprejetih odločitvah poveljstvo obvešča upravni odbor PGD in predsednika PGD.

Poveljstvo zastopa in predstavlja poveljnik PGD. Poveljstvo je za svoje delo odgovorno upravnemu odboru PGD. Poveljnik je za svoje delo odgovoren tudi občnemu zboru PGD, ki ga voli.

32.              Strokovna usposobljenost

 1. člen

Za opravljanje gasilske službe morajo imeti gasilci in gasilke zahtevano strokovnost, ki jo pridobijo s

 • tečajem in opravljenim izpitom za določeno stopnjo vodenja oziroma čina;
 • tečajem in opravljenim izpitom za določeno specialnost;
 • predpisanim stažem v posameznem položajnem činu;

Pogoji o splošni in strokovni usposobljenosti so opredeljeni v Pravilih gasilske službe in Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev

33.              Nadzorni odbor 

 1. člen

Nadzorni odbor PGD spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov občnega zbora PGD.

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli občni zbor PGD. Predsednik sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.

Nadzorni odbor PGD:

– redno spremlja finančno in materialno poslovanje PGD in tekoče opozarja na ugotovljene nepravilnosti;

– spremlja izvajanje sklepov PGD;

– pregleda letno poročilo PGD pred obravnavanjem na občnem zboru PGD;

– opravlja nadzor nad delovanjem PGD in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo Zakon o gasilstvu in drugi predpisi;

– opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD;

– pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za občni zbor PGD.

Člani NO imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov PGD. Za svoje delo je NO odgovoren občnemu zboru PGD.

34.              Disciplinska komisija

 1. člen

Disciplinsko komisijo PGD sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli občni zbor PGD. Disciplinska komisija PGD odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov.

Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na upravni odbor, kot drugostopenjski organ.

Svoje delovanje disciplinske komisije uredi v pravilniku o organizaciji poslovanja PGD.

Disciplinska komisija v skladu s pravilnikom lahko izreče;

 1. opomin
 2. javni opomin
 3. izključitev iz društva.
 1. člen

Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinski komisiji PGD, so:

– kršitev določb Statuta in drugih splošnih aktov PGD;

– kršitev Kodeksa prostovoljnega gasilca;

– nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v PGD;

– neizpolnjevanje sklepov organov PGD;

– dejanja, ki škodujejo ugledu PGD.

 1. člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o disciplinski in odškodninski odgovornosti v PGD izreče disciplinska komisija PGD, so:

– opomin,

– javni opomin,

– izključitev iz PGD.

Zoper sklep disciplinske komisije PGD ima prizadeti član pravico do pritožbe na upravni odbor PGD, kot drugostopenjski organ.

Podrobnejše določbe o postopku pred disciplinsko komisijo PGD, opredelitev lažjih in težjih kršitev, povrnitev storjene škode, pravice do pritožbe in drugo ureja Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti v PGD, ki ga sprejema občni zbor PGD.

35.              Druge službe in telesa

 1. člen

Upravni odbor PGD lahko imenuje tajnika PGD, ki opravlja administrativne naloge. Njegove naloge so:

 • opravljanje administrativnih nalog za organe PGD in komisije (pošiljanje vabil in gradiv za seje, pisanje zapisnikov, obveščanje in druge administrativne naloge;
 • koordinacija dela organov PGD in komisij v kontekstu seznanjanja z gradivi in sklepi;
 • skrb za prispelo pošto in njeno vsebino takoj posreduje pristojnim; o prispeli pošti, ki se nanaša na izobraževanje, takoj posreduje poveljniku PGD;
 • skrb za zapisnike organov in komisij PGD in sejnega gradiva;
 • skrb za arhiv PGD;
 • skrb za organizacijo in usklajevanje odhodov ekip na tekmovanja;
 • opravljanje drugih administrativnih nalog za potrebe PGD.

Tajnik PGD lahko hkrati opravlja tudi naloge blagajnika PGD. O tem odloča upravni odbor PGD s posebnim sklepom.

Tajnik PGD je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru PGD in predsedniku PGD. Pri svojem delu je dolžan spoštovati veljavno zakonodajo in skrbeti za varstvo osebnih in drugih podatkov.

 1. člen

Upravni odbor PGD lahko zaradi lažjega finančnega poslovanja imenuje blagajnika PGD, ki opravlja blagajniške in druge finančne posle PGD.

Naloge blagajnika PGD lahko opravlja tudi tajnik PGD. O tem odloča upravni odbor PGD s posebnim sklepom.

Blagajnik PGD je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru PGD in predsedniku PGD. Pri svojem delu je dolžan spoštovati veljavno zakonodajo in skrbeti za varstvo osebnih in drugih podatkov.

 1. člen

Upravni odbor PGD lahko za izvajanje posameznih strokovnih nalog na področju dela z mladimi, članicami in starejšimi gasilci in gasilkami imenuje komisije

 • za delo z mladimi,
 • za delo s članicami,
 • za delo s starejšimi gasilci in gasilkami.

Za predsednike komisij mora biti pridobljeno njihovo pisno soglasje.

Upravni odbor PGD s sklepom o imenovanju članov komisij določi število članov posamezne komisije in naloge, ki jih opravljajo.

 1. člen

Upravni odbor PGD lahko imenuje tudi druga delovna telesa, vsakokrat pa mora sprejeti tudi naloge, pravice in pristojnosti delovnega telesa.

36.              Zastopanje

 1. člen

Zakoniti zastopnik PGD je vsakokratni predsednik, ki ga izvoli občni zbor PGD.

Predsednik zastopa PGD in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi PGD nastopa do članov ter v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb.

V primeru njegove odsotnosti ga po pisnem pooblastilu predsednika nadomešča podpredsednik PGD oziroma ob odsotnosti obeh pa poveljnik PGD v skladu s tem statutom, Zakonom o društvih in Zakonom o gasilstvu.

37.              Financiranje

 1. člen

PGD pridobiva sredstva za svoje delovanje:

– iz proračuna lokalne skupnosti in sredstev požarne takse,

– s članarino,

– iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PGD,

– z darili in volili fizičnih in pravnih oseb,

– s prispevki sponzorjev in donatorjev,

– iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb,

– iz drugih virov.

PGD se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

38.              Sredstva in vodenje poslovnih knjig

 1. člen

Sredstva PGD obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz predhodnega člena. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja PGD in njegovih organov upravljanja.

Namen uporabe sredstev za delovanje PGD in njenih organov se določi z letnim finančnim načrtom.

Društvo vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljujejo določila Slovenskega računovodskega standarda. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli društvo v Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju.

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem Statutu.

Za vodenje poslovnih knjig upravni odbor PGD izbere za to usposobljenega posameznika ali organizacijo.

39.              Letno poročilo

 1. člen

PGD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja PGD. Letno poročilo sprejme občni zbor PGD.

Poročilo mora pred obravnavanjem na občnem zboru PGD pregledati nadzorni odbor PGD, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD in ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

40.              Premoženje

 1. člen

Premoženje PGD sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice, denarna in druga sredstva, ki jih PGD pridobi s članarino, z darili, volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti in iz drugih virov.

PGD članom ne deli svojega premoženja. Če pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.

O nakupu oziroma prodaji premičnin odloča upravni odbor PGD. Nepremičnine pa se lahko kupijo ali odtujijo le na osnovi sprejetega sklepa občnega zbora PGD.

41.              Način zagotavljanja javnosti dela

 1. člen

Delo PGD in njegovih organov je javno. Obveščanje članov poteka preko sredstev javnega obveščanja, spletnih strani in s pravico vpogleda v zapisnike organov PGD. Širša javnost se o delu PGD lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletnih strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov PGD.

Za zagotovitev javnosti dela in za točnost informacij je odgovoren predsednik PGD.

42.              Način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta

 1. člen

Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora, ki določi obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba urediti.

Upravni odbor pripravi osnutek sprememb statuta in ga posreduje članom PGD v javno obravnavo.

Po končani javni obravnavi upravni odbor PGD določi predlog sprememb in dopolnitev oziroma predlog novega statuta in ga predloži občnemu zboru PGD v sprejem.

43.              Način prenehanja in razpolaganje s premoženjem

 1. člen

 

PGD lahko preneha:

– po sklepu občnega zbora PGD z večino glasov prisotnih članov;
– s spojitvijo z drugim ali pripojitvijo k drugemu PGD;
– s stečajem;
– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
– po samem zakonu.

V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, preostanek proračunskih sredstev se vrne proračunu. Gasilska oprema in sredstva se prenesejo na PGD, ki bo prevzelo požarno območje. Objekti in zemljišča v lasti PGD se prenesejo KS Primskovo ali Občini Šmartno pri Litiji, ki morata zagotoviti, da krajani in organizacije na območju KS Primskovo objekte in zemljišča še vedno lahko uporabljajo za svojo dejavnost za nedoločen čas.

O sprejetju sklepa o prenehanju PGD mora zakoniti zastopnik v roku 30 dni obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris iz registra društev. Zahtevi in sklepu se priloži poročilo o razpolaganju s premoženjem PGD in načinu prenosa ostanka premoženja na prevzemnika premoženja.

V vseh drugih primerih prenehanja PGD se uporabljajo določila Zakona o društvih.

O sprejetju sklepa o prenehanju PGD mora zakoniti zastopnik v roku 30 dni obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris iz registra društev. Zahtevi in sklepu se priloži poročilo o razpolaganju s premoženjem PGD in načinu prenosa ostanka premoženja na prevzemnika premoženja.

V vseh drugih primerih prenehanja PGD se uporabljajo določila Zakona o društvih.

44.              Prehodne in končne določbe

 1. člen

Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut PGD, ki je bil sprejet dne 30.1.2016. Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati tudi določbe splošnih aktov PGD, ki so v nasprotju s tem Statutom.

Ta statut je sprejet, ko ga sprejme Občni zbor PGD in potrdi pristojni upravni organ. Določila, ki urejajo volitve in kadrovske zadeve se uporabljajo takoj po sprejemu statuta. Objavi se ga na oglasni deski PGD.

 1. člen

PGD mora uskladiti svoje delo in poslovanje v skladu z določili tega statuta najkasneje v roku enega leta po sprejemu statuta. V tem času mora PGD sprejeti tudi vse pravilnike in druge akte, ki jih opredeljuje ta Statut.

Gradišče, 3. februar 2018

Damjan Smrekar,
Predsednik,
Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo