V soboto, 3. februarja 2018, smo se članice in člani z gosti zbrali na rednem letnem občnem zboru PGD Primskovo. Potrdilo smo poročila o delu v letu 2018 in programe dela za leto 2018. Ker gre za kongresno leto Gasilske zveze Slovenije, smo izvolili tudi novo vodstvo in organe PGD Primskovo.

Izvoljeni so bili naslednji organi:

  • Damjan Smrekar, predsednik.
  • Jernej Selan, poveljnik.
  • Upravni odbor PGD Primskovo: Damjan Smrekar, Jernej Selan, Rudi Bregar, Bogomir Miklavčič, Natalija Pancar, Andrej Vidgaj, Franc Bregar, Petra Kovačič Pancar in Janko Vidgaj.
  • Nadozrni odbor: Ciril Golob – predsednik, Metod Zupančič in Jože Miklavčič.
  • Disciplinska komisija: Bogomir Miklavčič . predsednik, članaMarjeta Bregar in Franc Bregar, namestnika članov pa Janez Kuhel in Zdravko Železnik.

Sprejeti sta bili tudi dve spremembi statuta tako, da se odlsje glasita dva ćlena:

2.člen

Ime PGD: Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo.

Skrajšano ime: Društvo PGD Primskovo.

Sedež PGD: Gradišče 28 a, 1276 Primskovo.

PGD je pravna oseba zasebnega prava. PGD lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

51. člen

PGD lahko preneha:

– po sklepu občnega zbora PGD z večino glasov prisotnih članov;
– s spojitvijo z drugim ali pripojitvijo k drugemu PGD;
– s stečajem;
– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
– po samem zakonu.

V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, preostanek proračunskih sredstev se vrne proračunu. Gasilska oprema in sredstva se prenesejo na PGD, ki bo prevzelo požarno območje. Objekti in zemljišča v lasti PGD se prenesejo KS Primskovo ali Občini Šmartno pri Litiji, ki morata zagotoviti, da krajani in organizacije na območju KS Primskovo objekte in zemljišča še vedno lahko uporabljajo za svojo dejavnost za nedoločen čas.

O sprejetju sklepa o prenehanju PGD mora zakoniti zastopnik v roku 30 dni obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris iz registra društev. Zahtevi in sklepu se priloži poročilo o razpolaganju s premoženjem PGD in načinu prenosa ostanka premoženja na prevzemnika premoženja.

V vseh drugih primerih prenehanja PGD se uporabljajo določila Zakona o društvih.