Na podlagi 20. in 21. člena Statuta PGD Primskovo in sklepa 24. redne seje upravnega odbora, z dne 13. januarja 2018, Vas vabimo, da se
udeležite

9. rednega letnega občnega zbora društva, ki bo v

soboto, 3. februarja 2018, ob 17.45. uri
v prostorih gasilskega doma PGD Primskovo.

Za občni zbor je predlagan naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih delovnih organov
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila o delovanju društva v letu 2017 in sprejem poročil
a) Poročilo predsednika
b) Poročilo poveljnika
c) Poročilo mladinske komisije
d) Poročilo komisije za delo s starejšimi člani in članicami
e) Poročilo gradbenega odbora
f) Poročilo odbora za kulturo in šport
g) Poročilo blagajnika
h) Poročilo disciplinske komisije
i) Poročilo nadzornega odbora
5. Sprejem letnega poročila društva zaleto 2017
6. Volitve organov in funkcionarjev PGD
a) Razrešitev organov in funkcionarjev
b) Predstavitev predloga kandidatov za organe in funkcionarje PGD
c) Volitve organov in funkcionarjev 2018-2023
7. Program dela in finančni načrt PGD za leto 2018 ter potrditev
8. Dopolnitev statuta PGD Primskovo
9. Izvolitev delegata PGD za občni zbor GZ Šmartno
10.Pozdravne besede gostov
11.Razno

Članarina za leto 2018 znaša 12 €, mladi do 18. leta in študentje so članarine oproščeni. Članarino poravnate pri blagajniku društva ali na TRR PGD Primskovo najkasneje do konca marca 2018.

Vsa potrebna gradiva za občni zbor so objavljena na spletni strani www.pgd-primskovo.si.

Prosim za zanesljivo in točno udeležbo vseh članov.

Gasilci pridite v svečani uniformi, kdor je nima pa v delovni obleki.

Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!

Damjan Smrekar, predsednik

**************************************************

Potrebna gradiva bomo objavili v nadaljevanju, vse ostalo pa boste prejeli oziroma boste seznanjeni z vsebinami na občnem zboru.

PREDLOG SPREMEMB STATUTA PGD PRIMSKOVO

Spremeni se status PGD Primskovo in sicer

2. člen, ker se spremeni sedež PGD Primskovo tako, da se po novem glasi:

Ime PGD: Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo

Skrajšano ime: Društvo PGD Primskovo

Sedež PGD: Gradišče 28 a, 1276 Primskovo

PGD je pravna oseba zasebnega prava. PGD lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

Spremeni se 51. člen zaradi zavarovanja premoženja tako, da se po novem glasi:

GD lahko preneha:
– po sklepu občnega zbora PGD z večino glasov prisotnih članov;
– s spojitvijo z drugim ali pripojitvijo k drugemu PGD;
– s stečajem;
– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
– po samem zakonu.

V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, preostanek proračunskih sredstev se vrne proračunu. Gasilska oprema in sredstva se prenesejo na PGD, ki bo prevzelo požarno območje. Objekti in zemljišča v lasti PGD se prenesejo KS Primskovo ali Občini Šmartno pri Litiji, ki morata zagotoviti, da krajani in organizacije na območju KS Primskovo objekte in zemljišča še vedno lahko uporabljajo za svojo dejavnost za nedoločen čas.

V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na PGD, ki bo prevzelo požarno območje.

O sprejetju sklepa o prenehanju PGD mora zakoniti zastopnik v roku 30 dni obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris iz registra društev. Zahtevi in sklepu se priloži poročilo o razpolaganju s premoženjem PGD in načinu prenosa ostanka premoženja na prevzemnika premoženja.

V vseh drugih primerih prenehanja PGD se uporabljajo določila Zakona o društvih.

**********************************************