V dobrih treh letih do gasilskega doma in večnamenske dvorane

Upravni odbor PGD Primskovo je oktobra 2013 imenoval petčlanski gradbeni odbor, v zadnji tretjini gradnje pa se je odboru pridružil še en član.

Dotlej je vse postopke vodil upravni odbor PGD Primskovo, aktivnosti pa so bile vezane na nakup zemljišča, pridobivanje soglasij in ostale gradbene dokumentacije v pripravah na gradnjo. Za vse to je društvo že porabilo približno 15.000 €.

Po ustanovitvi se je gradbeni odbor najprej seznanil s stanjem in prevzel koordinacijo testnega arheološkega izkopa na podlagi kulturnovarstvenega soglasja. V okviru gradbenega odbora smo pripeljali gradbeno dokumentacijo do faze, da je projektant decembra 2013 vložil vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2013 smo pripravili temeljit načrt, kako se lotiti priprav na gradnjo, zato so že ob koncu leta stekle priprave na gradnjo.

Opravljeni so bili pogovori na občini in s projektantom, v decembru pa je bilo zagotovljeno, da je dokumentacija za gradbeno dovoljenje vložena in da občina Šmartno pri Litiji v letu 2014 zanesljivo ne bo sodelovala pri gradnji gasilskega doma.

Že konec leta 2013 smo pripravili posebno brošuro, ki smo jo razdelili krajanom in drugim ljudem v okolici. Takoj po novem letu je gradbeni odbor pripravil izobraževanje za člane, ki so pričeli z zbiranjem podatkov o pomoči ljudi na terenu. Od januarja dalje je blizu 20 članov in članic PGD Primskovo obiskovalo domačine in druge prebivalce na terenu ter zbiralo denar in material, mnogi pa so obljubili pomoč v delu ali hrani. Zbranega je bilo ogromno lesa, ki je presegalo potrebe gradnje gasilskega doma, zato smo višek prodali na trgu in denar porabili za druge materiale.

Po novem letu 2014 smo bili pred hudo preizkušnjo. Članom in krajanom smo obljubili pričetek gradnje, srečali smo se pa na kratek rok z nepremostljivo oviro pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Danes lahko zapišemo, da smo celo leto gradili brez gradbenega dovoljenja, saj si nismo smeli dovoliti, da z deli ne bi pričeli, saj nam potem tudi krajani ne bi več zaupali, če so nam že dali denar.

Gradbeni odbor je pripravil dokumentacijo za izvedbo razpisa za izbiro izvajalca gradnje. Razpis je bil izveden in izbran izvajalec Zidograd Stane Smrekar, s. p., ter potrjen na upravnem odboru. V letu 2014 se je izkazalo, da manjka še nekaj dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki smo jo tudi zagotovili.

S samo gradnjo smo pričeli 22. marca 2014, ko smo začeli z izkopom terena. Takoj smo nadaljevali z gradbenimi deli, pri čemer gre posebna zahvala članicam in članom PGD Primskovo tako za pomoč pri delu kot pri drugih aktivnostih ob gradnji. Ne smemo pa pozabiti tistih, ki niso člani društva, pa so pomagali z delom, mnogi od njih so se tudi včlanili v naše društvo.

Naj ponovimo, da objekt po površini meri 10×13 metrov, da so spodnji prostori v celoti iz armiranega betona, v njih pa so kurilnica, garderoba za gasilsko opremo s tušema, stranišči in dve garaži za vozila. Gornji del gasilskega doma je pozidan z betonskimi bloki, v celoti pa je objekt tudi potresno varen. V zgornjih prostorih so pisarna, stranišči, kuhinja in velika dvorana za sestanke in srečanja.

Prvo fazo gradnje do vključno izdelave strehe smo zaključili v dobrih štirih mesecih in udeleženci veselice so 10. avgusta 2014 že lahko občudovali obrise kasnejših prostorov gasilskega doma.

Do konca leta 2014 smo del objekta, ki meji na visoke meje zemlje in skal, tudi izolirali, povsem pod zemljo pa smo pred vhodom v zgornje prostore postavili poseben prostor, ki smo ga poimenovali kar kevder. V letu 2014 smo tudi izvedli izkop in položili električni kabel za dovod elektrike za potrebe gasilskega doma.

Občni zbor društva je ocenil, da smo načrte za leto 2014 presegli. Vsako leto smo se zahvaljevali vsem sponzorjem, donatorjem in posameznikom, tako v društvu kot izven njega, za vso materialno in denarno pomoč ter pomoč pri delu. Ob gradnji se je poleg dela razvilo tudi prijetno druženje in pridobivanje novih članov in ocenjujemo, da je gradnja pripomogla k še večjim aktivnostim v našem gasilskem društvu.

Leta 2015 se pogosto ni videlo prav dosti naših rezultatov dela, saj je bila glavnina del in investiranja v letu 2015 usmerjenih v notranja gradbena dela ter nakup in montažo opreme.

Tako smo v letu 2015 med drugim naredili naslednje:

– Izvedena so bila celotna elektroinštalacijska dela v spodnjem delu objekta (donatorsko).

– Z Elektrom Ljubljana je bila urejena vsa ne poceni papirologija o vzpostavitvi priključka na javno elektro omrežje. Ob tem naj dodamo, da smo na stroške PGD Primskovo izvedli tudi vse zemeljske izkope do objekta osnovna šola in okrog nje, kamor smo položili cevi za elektro in telekomunikacijske vode in električni vod na naše stroške pripeljali do omaric na šoli, ki smo jih tudi vgradili.

– Donatorsko smo zagotovili vse varovalke, stikala in vtičnice in jih tudi vgradili.

– Izdelali smo zunanji elektro priključek za potrebe aktivnosti v okolici doma, tudi za potrebe npr. veselice.

– Uredili smo kanalizacijo, vgradili greznico, odvode s strehe in zgradili ponikovalnico meteorne vode.

– Donatorsko smo položili vodovodne cevi do gasilskega doma z vso potrebno montažo in postavitvijo novega nadzemnega hidranta med šolo in gasilskim domom.

– Obnovili in dogradili smo javno razsvetljavo v okolici šole in gasilskega doma.

– Izvedli smo gradbena dela – izkope v okolici doma, tako da je bil teren pripravljen za finalno urejanje okolice (škarpa, cesta …).

– Prestavili smo montažno garažo na novo lokacijo za gasilskim domom.

– V celoti smo izolirali objekt na severni strani in uredili dostop v zgornje prostore. Pri tem smo vgradili tudi vodni zbiralnik, vodo pa uporabljamo za potrebe gasilskega doma.

– Izvedli smo vse notranje grobe in fine omete v celotnem objektu, tudi v 1. nadstropju, potem pa smo se posvetili zgolj spodnjim prostorom za operativno dejavnost.

– Izvajalce del smo izbirali z internimi razpisi oziroma z iskanjem najugodnejših ponudb, ki so se pregledovale na gradbenem odboru.

– V celoten objekt smo vgradili vsa okna s trojno zasteklitvijo (stekla so bila donirana) ter troja vhodna vrata v objekt.

– Dobavljena in vgrajena so bila dvoja vrata za garaži v velikosti po 4×4 m.

– Izvedene so bile vse vodovodne inštalacije v objektu.

– Izvedene so bile vse inštalacije za ogrevanje v spodnjih prostorih. Kupili smo tudi rabljeno peč.

– Izvedeno je bilo brušenje sten v objektu ter vsa pleskarska dela v vseh spodnjih prostorih.

– Donatorsko so bili izdelani estrihi v takšni izvedbi, da smo potem le-ta zaščitili le z epoksi premazi.

– Donatorsko so bile položene vse keramične ploščice v ženskem in moškem stranišču, kopalnici (tuši) in obrobe po tleh.

– Nabavljena in montirana je bila vsa kopalniška oprema (wc školjke, lijaki, pisoar, pribor), vse armature za celoten objekt pa smo dobili kot donacijo.

– Nabavljeno je bilo vse pohištvo za potrebe celotnega gasilskega doma, tudi za zgornje prostore.

– Izvedli smo vsa zemeljska dela na naših parcelah in v okolici šole in položili dvojne cevi za telekomunikacijsko omrežje. Tako so bili izpolnjeni vsi pogoji, da se v okolici gasilskega doma in šole znebimo vseh nadzemnih kablov.

– Izvedli smo zbiranje donatorskih sredstev med krajani in drugimi prebivalci ter v gospodarskih družbah. Ponovno smo spoznavali, da vsi zelo cenijo naše delo in da nam z veseljem prispevajo denarna sredstva za objekt, ki po dokončanju ni namenjen samo operativni dejavnosti gasilcev, temveč tudi mnogih drugim dejavnostim v kraju.

– Izdelali smo – spet donatorsko – vhodna vrata v klet.

– Izdelava in postavitev garderobnih omar za operativno enoto PGD Primskovo.

Takoj v začetku leta 2016 je bil spodnji del gasilskega doma zaključen in preselila se je vsa oprema za potrebe operativne dejavnosti. Takoj smo se lotili nadaljevanja gradnje in leta 2016 smo med drugim naredili:

– Izvedena so bila celotna elektroinštalacijska dela v zgornjem delu objekta ter tudi v zunanjosti (donatorsko).

– Dokončala se je kanalizacija in odvodnjavanje v okolici doma.

– Izdelan je bil oporni zid za dostop do zgornjih prostorov gasilskega doma, vgrajene vse inštalacije in odvodnjavanje. V oporni zid je vgrajena tudi pralnica z vsemi inštalacijami. Nasut je bil material tako, da je bila zagotovljena dostopnost do zgornjih prostorov po dovozni poti.

– Montažna garaža je postavljena na betonsko podlogo in opremljena z inštalacijami.

– Izvedene so bile vse inštalacije za ogrevanje v zgornjih prostorih, nabavljeni in montirani radiatorji v zgornjih prostorih.

– Izdelani so bili estrihi v zgornjih prostorih.

– Izvedli smo zbiranje donatorskih sredstev med krajani in drugimi prebivalci ter v gospodarskih družbah.

– Izdelali smo prostor za cisterno za olje v kleti (cisterno smo dobili donatorsko), izdelali pregradno steno z vrati tako, da je ta del ločen od preostalega dela kleti. Vsa inštalacijska dela in priklop so bili izvedeni.

– Postavljeni so bili nosilci in pripeta zaščitna ograja iz smeri igrišča proti gasilskemu domu.

– Izdelali so se stropi nad stranišči in kopalnico v spodnjih prostorih. Osnova je lesena konstrukcija, kjer je lahko tudi skladišče za določene namene, spodnji del stropov pa je iz knaufa.

– Izdelan je bil podest v kurilnici gasilskega doma tako, da je tam zdaj tudi možnost skladiščenja posameznega materiala ali opreme.

– Na ostrešje gasilskega doma smo postavili drog in iz šole preselili radijsko anteno. Izvedene so bile tudi vse inštalacije v zvezi s tem. Drog omogoča postavitev tudi sistema obveščanja s sireno, če bi se kdaj za to na višjih nivojih pokazala možnost.

– Izdelava prezračevalnega sistema v celotnem objektu v skladu s projektom.

– Izdelava stropov v zgornjih prostorih gasilskega doma.

– Opremljanje prostorov z razsvetljavo v celotnem objektu, s poudarkom na zgornjih prostorih.

– Izdelava in dokončanje kleti v zemlji za gasilskim domom.

Že v začetku leta 2017 takoj po novoletnih praznikih smo pospešeno nadaljevali z deli. Čeprav morda ne ravno po tem vrstnem redu, nam je uspelo urediti prav vse, da je bil dom pravočasno pripravljen za odprtje. Še posebej pa bi izpostavili:

– Urejanje okolice, kjer smo v tla položili še zadnje cevi in kable, ki jih potrebujemo v okolici doma.

– Izdelava kamnitih stopnic od igrišča do montažne garaže pred glavnim vhodom na zahodni strani gasilskega doma.

– Položene so bile vse keramične ploščice v ženskem in moškem stranišču, kuhinji, dvorani in poslovnih prostorih društva.

– Donatorsko smo prejeli kuhinjsko pohištvo in jo s prilagoditvami vgradili v zgornjo kuhinjo.

– Gasilci smo obiskali vse krajane na Primskovem in jih ponovno poprosili še za zadnjo denarno pomoč za zaključek gradnje.

– Takoj, ko so vremenske razmere dopuščale smo okrog celotnega dela gasilskega doma postavili gradbeni oder in pričeli z izdelavo fasade. Večino del smo opravili članice in člani društva, pri zaključnem sloju pa so nam pomagali izkušenejši strokovnjaki.

– Posrkbeli smo za temeljito ureditev okolice in pripravo tal za asfaltiranje okolice doma. Asfaltno prevleko smo dobili že mesec dni pred uradno otvoritvijo. V okolici smo zatravili površine in zasadili cvetice.

– Prepleskali smo vse stene zgornjih prostorov.

– Postavili smo varovalne ogaje pri dostopu do zgornjih prostorov.

Skratka, pri koncu smo. Čaka nas še nekaj malenkostnih opravil, nekaj papirologije, vsekakor pa je dom pripravljen za uporabo, tako za potrebe gasilstva kot za potrebe družabnega življenja v kraju. Prepričani smo, da bo gasilski dom postal središče prostočasnega življenja na Primskovem. Čeprav bo vsekakor imelo prednost naše osnovno poslanstvo: gasilstvo!

Rudi Bregar,
predsednik gradbenega odbora

Bookmark the permalink.

Comments are closed.